Aikuisen ADHD asiakkaan hoito- ja palveluketju

Aikuis­ten ADHD:n hoito- ja palveluketju on jatku­mo las­ten ja nuorten ADHD:n hoito- ja palveluketjulle (Las­ten ja nuorten ADHD:n hoito- ja palveluketju).

Hoito- ja palveluketjun tavoit­teena on tar­jo­ta hyödyl­listä tietoa asi­akkaille ja hei­dän läheisilleen sekä yht­enäistää ADHD:n hoitoa ja ammat­ti­lais­ten työn­jakoa Pohjois-Kar­jalan hyv­in­voin­tialueel­la. Aikuis­ten ADHD:n hoito- ja palveluketjun tavoit­teena on suju­voit­taa ADHD:n tun­nistamista, hoitoono­h­jaus­ta, lähetekäytän­töjä ja hoitoa. Hoitoketju perus­tuu ensisi­jais­es­ti ADHD:n Käypä hoito- suosi­tuk­seen, mut­ta asi­akkaan hoito suun­nitel­laan aina yksilöl­lis­es­ti (https://www.kaypahoito.fi/hoi50061).

Alueelli­nen palvelu­jär­jestelmä rak­en­tuu peruster­vey­den­huol­lon (mukaan lukien opiskeluhuolto, työter­veyshuolto), mie­len­ter­veys- ja päi­hde­palvelu­iden (MiePä- palve­lut) ja erikois­sairaan­hoidon palveluista sekä sosi­aali­palveluista.

  1. Huolen herätessä

  2. Oireet

  3. Tutkimukset

  4. Hoito

  5. Seuranta

Ketju on toteutet­tu Tul­sote ‑han­kkeessa.

Päivitet­ty 12/2023

Omia tieto­ja voit tarkastel­la Kanta.fi sivus­tol­la.

Ja asi­akkaan oikeuk­sista lisäti­eto­ja pääset luke­maan siunsote.fi sivul­ta.

Löysitkö hoito- ja palveluketjus­ta etsimäsi tiedon?

Kiva kun pid­it artikke­lis­tamme!

Olemme pahoil­lamme, että tästä artikke­lista ei ollut sin­ulle hyö­tyä.