Elintapaohjaus

Elin­ta­pao­h­jauk­sen tavoit­teena on tukea yksilöä tai ryh­mää tekemään ter­veyt­tä ja hyv­in­voin­tia edis­täviä pysyviä muu­tok­sia elin­tavois­sa. Elin­ta­pao­h­jaus on asi­akaslähtöistä ja huomioi aina kokon­ais­val­tais­es­ti asi­akkaan omat toiveet, tarpeet, voimavarat ja elämän­ti­lanteen. Elin­ta­pao­h­jaus voi olla ker­talu­on­toista tai pidem­pään kestävä pros­es­si.

Liikku­mi­nen, rav­it­se­mus, uni ja päi­h­teet ovat keskeisem­piä teemo­ja elin­ta­pao­h­jauk­ses­sa. Elin­ta­pa­muu­tok­set hyödyt­tävät eri­tyis­es­ti niitä, jot­ka ovat juuri sairas­tuneet, tai joil­la on kohon­nut ris­ki sairas­tua kansan­tautei­hin.

Asi­akkaan elin­ta­pao­h­jauk­sen polku sisältää teste­jä omien elin­tapo­jen arvioimisek­si, tietoa ter­veel­li­sistä elin­tavoista ja oma­hoito-ohjelmia. Jatko-ohjaus osios­sa on tietoa eri toim­i­joiden palveluista ja toimin­nas­ta.

Ammat­ti­laisen elin­ta­pao­h­jauk­sen polku toimii sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­laisille toim­inta­mal­li­na elin­ta­pao­h­jauk­sen toteut­tamiseen Siun soten alueel­la. Polku sisältää valmi­ita malle­ja puheek­siot­toon, menetelmiä asi­akkaan motivoin­ti­in, työkalu­ja elin­ta­pa­neu­von­nan toteut­tamiseen sekä ohjeet asi­akkaan ohjaamiseen Siun soten pros­essi­no­maisi­in palvelui­hin ja eri toim­i­joiden palvelui­hin tai toim­intaan.

  1. Tunnistaminen

  2. Neuvonta

  3. Jatko-ohjaus

Päivitet­ty 10/2023

Omia tieto­ja voit tarkastel­la Kanta.fi sivus­tol­la.

Ja asi­akkaan oikeuk­sista lisäti­eto­ja pääset siunsote.fi sivul­ta.

Löysitkö hoito- ja palveluketjus­ta etsimäsi tiedon?

Kiva kun pid­it artikke­lis­tamme!

Olemme pahoil­lamme, että tästä artikke­lista ei ollut sin­ulle hyö­tyä.