Lasten ja nuorten ADHD hoito- ja palveluketju

Hoito- ja palveluketju on kuvaus las­ten- ja nuorten ADHD-asi­akkaan hoitopo­lus­ta Siun soten alueel­la. Hoitopo­lus­sa on omat osiot asi­akkaille ja ammat­ti­laisille. Suurin osa Pohjois-Kar­jalan ADHD-asi­akkaista hoide­taan kouluter­vey­den­huol­los­sa ja alueen ter­veysasemil­la.

Hoitopol­un tavoit­teena on luo­da yht­enäiset käytän­teet koskien perheiden/asiakkaiden neu­von­taa ja ohjaus­ta, diag­nos­ti­ikkaa ja hoitoa varten.

  1. Kun huoli herää

  2. Oireet

  3. Tutkimukset

  4. Diagnoosi

  5. Hoito

  6. Seuranta

  7. Terveydenhuollon yhteistyö

Päivitet­ty 11/2022

Omia tieto­ja voit tarkastel­la Kanta.fi sivus­tol­la.

Ja asi­akkaan oikeuk­sista lisäti­eto­ja pääset siunsote.fi sivul­ta.

Löysitkö hoito- ja palveluketjus­ta etsimäsi tiedon?

Kiva kun pid­it artikke­lis­tamme!

Olemme pahoil­lamme, että tästä artikke­lista ei ollut sin­ulle hyö­tyä.