Säännöllisen kotihoidon asiakkaan palvelupolku

Sään­nöl­lisen koti­hoidon asi­akkaan hoito- ja palveluketju sisältää omat osiot asi­akkaalle ja läheisille sekä ammat­ti­laiselle.

Hoito- ja palveluketjun tavoit­teena on tar­jo­ta tietoa asi­akkaille ja hei­dän läheisilleen sekä toimia ohjeena Siun soten koti­hoi­dos­sa toimiville ammat­ti­laisille.

Koti­hoidon palve­lut toteutetaan tuke­mal­la asi­akkaan hyv­in­voin­tia, ter­veyt­tä, toim­intakykyä, itsenäistä suo­ri­u­tu­mista ja osal­lisu­ut­ta. Palvelu­ja toteutetaan yhdessä asi­akkaan kanssa asi­akkaan voimavarat huomioiden. Tavoit­teena on, että asi­akas voisi asua tur­val­lis­es­ti omas­sa kodis­saan. Koti­in jär­jestet­tävien palvelu­jen perus­tana on asi­akkaan ja tarvit­taes­sa hänen läheis­ten­sä ja muiden taho­jen kanssa yhdessä laa­dit­tu asi­akkaan palve­lu­tarpeen arvioin­ti­in perus­tu­va suun­nitel­ma.

Palvelulu­pauk­semme on ”Siun näköi­nen palvelu siun kodis­sa, sil­loin kun sie tarvit­set, mei­jän ammat­ti­lais­ten tuel­la” 

  1. Kun tarve kotihoidolle ilmenee

  2. Palvelutarpeen arviointi

  3. Palveluiden suunnittelu

  4. Palveluiden toteutus

  5. Kotihoidon päättäminen

Päivitet­ty 11/2023

Omia tieto­ja voit tarkastel­la Kanta.fi sivus­tol­la.

Asi­akkaan ja poti­laan oikeudet — siunsote.fi

Anna palautet­ta

Löysitkö hoito- ja palveluketjus­ta etsimäsi tiedon?

Kiva kun pid­it artikke­lis­tamme!

Olemme pahoil­lamme, että tästä artikke­lista ei ollut sin­ulle hyö­tyä.