Tyypin 2 diabetes asiakkaan hoito- ja palveluketju

Dia­betes on pitkäaikais­sairaus, joka vaatii dia­betes­ta sairas­taval­ta päivit­täistä omas­ta hyv­in­voin­nista huole­htimista ja sairau­den hoitoa. Oma­hoito on keskeinen osa dia­betek­sen hoitoa. Aikuis­ten tyypin 2 dia­betes­ta sairas­tavia hoide­taan pääsi­as­sa ter­veysasemil­la. Vaikea­hoitoista tyypin 2 dia­betes­ta sairas­tavia hoidamme erikois­sairaan­hoidon dia­bete­sosaamiskeskuk­ses­sa, joka palvelee sekä keskus­sairaalas­sa että maakun­nan ter­veysasemil­la.

  1. Ennaltaehkäisy

  2. Tunnistaminen

  3. Hoito

  4. Seuranta

  5. Hoidon porrastus

Päivitet­ty 10/2023

Omia tieto­ja voit tarkastel­la Kanta.fi sivus­tol­la.

Ja asi­akkaan oikeuk­sista lisäti­eto­ja pääset siunsote.fi sivul­ta.

Löysitkö hoito- ja palveluketjus­ta etsimäsi tiedon?

Kiva kun pid­it artikke­lis­tamme!

Olemme pahoil­lamme, että tästä artikke­lista ei ollut sin­ulle hyö­tyä.