Siun soten visiona on hyv­in­voi­va pohjoiskar­jalainen. Siun sotes­sa halu­taan tuot­taa asi­akkaille yhden­ver­taiset, tasa-arvoiset ja kitkat­tomat palve­lut. Hoito- ja palveluketju­jen tavoit­teena on tur­va­ta asi­akas­näkökul­mas­ta poti­laan hoidon tarkoituk­sen­mukaisu­us, suju­vu­us ja tur­val­lisu­us yli organ­isaa­tio­ra­jo­jen sekä eri ammat­tiryh­mien kesken. Niiden päämääränä on myös yht­enäistää hoitokäytän­töjä sekä selkiyt­tää tutkimusten ja hoidon por­ras­tus­ta.

Alueel­liset palveluketjut täy­den­tävät val­takun­nal­lisia suosi­tuk­sia ja määrit­televät miten työn­jako toteutetaan peruster­vey­den­huol­lon, erikois­sairaan­hoidon, työter­veyshuol­lon ja sosi­aali­palvelu­jen kesken Pohjois-Kar­jalan hyv­in­voin­tialueel­la. Siun soten hoito- ja palveluketjut perus­tu­vat kansal­lisi­in Käypähoito ‑suosi­tuk­si­in sekä näyt­töön perus­tu­vaan lääketi­eteeseen. Suurin osa hoito- ja palveluketjuista on julka­istu myös Duodec­imin ylläpitämässä Ter­veysport­ti-verkkopalvelus­sa. Siun sotes­sa Peruster­vey­den­huol­lon yksikkö koordi­noi lak­isääteis­es­ti hoito- ja palveluketju­työtä.

Hyvin toimi­vat hoito- ja palveluketjut vaikut­ta­vat merkit­tävien kansan­sairauk­sien ennal­taehkäisyyn, tehokkaaseen hoitoon ja kuntoutuk­seen sekä poti­laiden suju­vaan liikku­miseen hoito­ta­sol­ta toiselle. Lisäk­si hoito- ja palveluketjut ovat avainase­mas­sa ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nusten hillit­semisessä sekä sote-alueen eri toim­i­joiden yhteistyössä. Hoito- ja palveluketjut ovat myös johtamisen ja kehit­tämisen työvä­lineitä.

Hoito- ja palveluketjut

Etkö löytänyt etsimääsi hoitoketjua? Löy­dät kaik­ki alueel­liset hoitoketjut täältä www.siunsote.fi/alueelliset-hoitoketjut

Löysitkö hoito- ja palveluketjus­ta etsimäsi tiedon?

Kiva kun pid­it artikke­lis­tamme!

Olemme pahoil­lamme, että tästä artikke­lista ei ollut sin­ulle hyö­tyä.