Lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden hoito- ja palveluketju

Las­ten ja nuorten yli­pain­on ja lihavu­u­den hoito- ja palveluketjun tavoit­teena on tar­jo­ta hyödyl­listä tietoa asi­akkaille ja hei­dän läheisilleen sekä yht­enäistää las­ten ja nuorten yli­pain­on ja lihavu­u­den hoitoa ja ammat­ti­lais­ten työn­jakoa Pohjois-Kar­jalan hyv­in­voin­tialueel­la. Hoitoketju perus­tuu ensisi­jais­es­ti lihavu­u­den ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito ‑suosi­tuk­seen.

Pohjois-Kar­jalas­sa 2–16- vuo­ti­aista pojista vuon­na 2022 melkein 30% on yli­pain­ois­ia ja tytöistä taas 20% on yli­pain­ois­ia. Vuon­na 2022 koko Suomes­sa 2–16-vuotiaista pojista 27% oli yli­pain­ois­ia ja tytöistä 18 %. Lihavu­u­den taus­tatek­i­jät ovat mon­i­naisia ja niihin vaikut­ta­vat mon­et yksilöl­liset ja yhteiskun­nal­liset tek­i­jät.

Tuke­mal­la las­ten, nuorten ja per­hei­den hyv­in­voin­tia moni­ammatil­lis­es­ti voimme edis­tää myön­teistä pain­on kehi­tys­tä. Tun­nista­mal­la lapsen hyv­in­voin­tia heiken­tävät ja suo­jaa­vat tek­i­jät ja vaikut­ta­mal­la niihin, tuemme mah­dol­lisuuk­sia ja taito­ja ylläpitää sekä edis­tää omaa ter­veyt­tä nyt ja aikuisu­udessa.

Hoito- ja palveluketjun laa­timises­sa on ollut mukana laa­ja joukko ammat­ti­laisia peruster­vey­den­huol­lon, erikois­sairaan­hoidon, neu­vola- ja kouluter­vey­den­huol­lon, opiske­li­jater­vey­den­huol­lon, rav­it­se­muster­api­an ja fys­ioter­api­an alueil­ta.

  1. Ennaltaehkäisy

  2. Elintapaohjaus

  3. Hoito ja seuranta

Julka­istu 5/2024

Löysitkö hoito- ja palveluketjus­ta etsimäsi tiedon?

Kiva kun pid­it artikke­lis­tamme!

Olemme pahoil­lamme, että tästä artikke­lista ei ollut sin­ulle hyö­tyä.