Ehkäisevä päihdetyö

Laki ehkäi­sevän päi­hde­työn jär­jestämis­es­tä (523/2015) ohjaa päi­hde­hait­to­jen ehkäisemisek­si ja vähen­tämisek­si tehtävää työtä kun­nas­sa ja hyv­in­voin­tialueel­la. Työ kat­taa alkoholi‑, huumau­saine- ja rahapeli­hait­to­jen sekä tupak­ka- ja nikoti­ini­tuot­tei­den käytön ehkäisyn ja vähen­tämisen. Päi­htei­den riskikäytön ja riskipelaamisen varhainen tun­nist­a­mi­nen ja tuki on yksi tärkeim­mistä keinoista vähen­tää niihin liit­tyviä hait­to­ja. Ehkäi­sevän päi­hde­työn pol­un avul­la lisätään päi­htei­den ja pelaamisen puheek­sioton, tuen antamisen ja hoitoono­h­jauk­sen laat­ua ja tasaver­taisu­ut­ta hyv­in­voin­tialueel­la.

Sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­laiselle tämä polku toimii toim­inta­mal­li­na ehkäi­sevässä päi­hde­työssä Siun soten alueel­la. Polku sisältää ohjeet puheek­siot­toon, lyhyt­neu­von­nan antamiseen, jatko­hoidon arvioin­ti­in ja jatko­hoitoon ohjaamiseen.

Asi­akkaalle polku sisältää päi­htei­den käyt­töä ja pelaamista arvioivia teste­jä, yleistä tietoa päi­hteisi­in ja pelaamiseen liit­tyvistä ter­veysriskeistä, oma­hoito-ohjelmia.

Seu­ran­ta ja jatko­hoidon jär­jestämi­nen osios­ta saat tiedon Siun Soten palveluista. Ehkäi­sevän päi­hde­työn polul­ta löy­dät myös tietoa jär­jestö­jen tar­joa­mas­ta tues­ta ja toimin­nas­ta.

  1. Tunnistaminen

  2. Neuvonta

  3. Omahoito

  4. Seuranta ja jatkohoidon järjestäminen

Järjestöjen tarjoamaa tukea ja toimintaa

Kirjaaminen

Ehkäi­sevän päi­hde­työn hoito- ja palveluketju on tuotet­tu Ennal­ta ehkäi­sevä päi­hde­työ Pohjois-Kar­jalas­sa-han­kkeessa.

Päivitet­ty 10/2023

Löysitkö hoito- ja palveluketjus­ta etsimäsi tiedon?

Kiva kun pid­it artikke­lis­tamme!

Olemme pahoil­lamme, että tästä artikke­lista ei ollut sin­ulle hyö­tyä.