Muistipotilaan hoito- ja palveluketju

Muis­tipoti­laan hoito- ja palveluketju sisältää omat osiot poti­laalle ja läheisille sekä ammat­ti­laiselle.

Hoito- ja palveluketjun tavoit­teena on tar­jo­ta hyödyl­listä tietoa poti­laille ja hei­dän läheisilleen sekä yht­enäistää muis­ti­sairaiden hoitoa ja ammat­ti­lais­ten työn­jakoa Siun soten alueel­la. Ter­vey­den­huol­lon hoitoketjun tavoit­teena on suju­voit­taa muis­ti­sairau­den oikea-aikaista tun­nistamista, hoitoono­h­jaus­ta, lähetekäytän­töjä ja hoitoa. Hoitoketju perus­tuu ensisi­jais­es­ti Muis­ti­sairauk­sien käypä hoito- suosi­tus (2023) sekä näyt­töön perus­tu­vaan lääketi­eteeseen. Poti­laan hoito suun­nitel­laan aina yksilöl­lis­es­ti.

Perus­selvi­tyk­set tehdään muis­ti­hoita­jan vas­taan­otol­la.  Muis­ti­hoita­jan tutkimusten jäl­keen hoidon­por­ras­tus toteu­tuu Siun sotes­sa siten, että alle 75-vuo­ti­aiden asi­akkaiden selvi­tyk­set jatku­vat peruster­vey­den­huol­los­sa ja neu­rolo­gian polik­linikalla. Yli 75-vuo­ti­aat poti­laat tutk­i­taan Siun soten geri­a­tri­an polik­linikalla. Geri­atrille voidaan harkin­nan mukaan ohja­ta myös 70 — 75 ‑vuo­ti­ai­ta poti­lai­ta. Sään­nöl­lisen koti­hoidon piiris­sä ole­vien poti­laiden muis­tion­gelmia selvitel­lään koti­hoi­dos­sa.

Työikäis­ten mah­dol­lisen muis­ti­sairau­den selvit­te­lyt aloite­taan ensisi­jais­es­ti työter­veyshuol­los­sa tai ter­veyskeskus­lääkärin vas­taan­otol­la. Jos vas­taan­otol­la herää epäi­ly muis­ti­sairaud­es­ta, lääkäri ohjaa poti­laan neu­rolo­gian polik­linikalle.

  1. Ennaltaehkäisy ja tunnistaminen

    Muis­ti­sairauk­sien ennal­taehkäisy on kaikkien tehtävä. Muis­ti­sairauk­sien riskimit­tarin avul­la voidaan tun­nistaa muis­ti­sairau­den riskiryh­mässä ole­via henkilöitä.  Muokkaa­mal­la hei­dän elin­tapo­ja ter­veel­lisem­mik­si FIN­GER-toim­inta­mallin mukaan (liikun­ta, ter­veelli­nen ruokavalio, aivo­jen akti­ivi­nen käyt­tö, sosi­aa­li­nen akti­ivi­su­us sekä sydän- ja verisuon­i­sairauk­sien hoit­a­mi­nen) voidaan ennal­taehkäistä muis­ti­häir­iöi­den syn­tymistä. Muis­ti­sairauk­sien ennal­taehkäisy tulisi inte­groi­da muuhun ennal­taehkäi­sevään toim­intaan esim. peruster­vey­den­huol­lon ja työter­veyshuol­lon vas­taan­ot­topalveluis­sa.

  2. Tutkimukset

  3. Hoito

  4. Seuranta

Omia tieto­ja voit tarkastel­la Kanta.fi sivus­tol­la

Asi­akkaan ja poti­laan oikeudet — siunsote.fi

Anna palautet­ta

Päivitet­ty 4/2024

Löysitkö hoito- ja palveluketjus­ta etsimäsi tiedon?

Kiva kun pid­it artikke­lis­tamme!

Olemme pahoil­lamme, että tästä artikke­lista ei ollut sin­ulle hyö­tyä.