Muistipotilaan hoito- ja palveluketju

Muis­tipoti­laan hoito- ja palveluketju sisältää omat osiot asi­akkaalle ja läheisille sekä ammat­ti­laiselle.

Hoito- ja palveluketjun tavoit­teena on tar­jo­ta hyödyl­listä tietoa asi­akkaille ja hei­dän läheisilleen sekä yht­enäistää muis­ti­sairaiden hoitoa ja ammat­ti­lais­ten työn­jakoa Siun soten alueel­la. Ter­vey­den­huol­lon hoitoketjun tavoit­teena on suju­voit­taa muis­ti­sairau­den oikea-aikaista tun­nistamista, hoitoono­h­jaus­ta, lähetekäytän­töjä ja hoitoa. Hoitoketju perus­tuu ensisi­jais­es­ti Muis­ti­sairauk­sien käypä hoito- suosi­tus (2021) sekä näyt­töön perus­tu­vaan lääketi­eteeseen. Asi­akkaan hoito suun­nitel­laan aina yksilöl­lis­es­ti.

Perus­selvi­tyk­set tehdään muis­ti­hoita­jan vas­taan­otol­la. Työikäis­ten mah­dol­lisen muis­ti­sairau­den selvit­te­lyt aloite­taan ensisi­jais­es­ti työter­veyshuol­los­sa.  Muis­ti­hoita­jan tutkimusten jäl­keen hoidon­por­ras­tus toteu­tuu Siun sotes­sa siten, että alle 75-vuo­ti­aiden asi­akkaiden selvi­tyk­set jatku­vat peruster­vey­den­huol­los­sa ja neu­rolo­gian polik­linikalla. Yli 75-vuo­ti­aat asi­akkaat tutk­i­taan Siun soten geri­atrisil­la muis­tipo­lik­linikoil­la. Geri­atrille voidaan harkin­nan mukaan ohja­ta myös 70 — 75 ‑vuo­ti­ai­ta asi­akkai­ta. Sään­nöl­lisen koti­hoidon piiris­sä ole­vien asi­akkaiden muis­tion­gelmia selvitel­lään koti­hoi­dos­sa.

  1. Ennaltaehkäisy ja tunnistaminen

    Muis­ti­sairauk­sien ennal­taehkäisy on kaikkien tehtävä. Muokkaa­mal­la riskiryh­mässä ole­vien henkilöi­den elin­tapo­ja ter­veel­lisem­mik­si voidaan ennal­taehkäistä muis­ti­häir­iöi­den syn­tymistä (FINGER- toim­inta­malli). Muis­ti­sairauk­sien ennal­taehkäisy tulisi inte­groi­da muuhun ennal­taehkäi­sevään toim­intaan esim. peruster­vey­den­huol­lon ja työter­veyshuol­lon vas­taan­ot­topalveluis­sa (dia­betes, veren­paine, tupakoin­nin lopet­ta­mi­nen jne.) 

  2. Tutkimukset

  3. Hoito

  4. Seuranta

Muistiasiakas kotihoidossa

  1. Ennaltaehkäisy ja tunnistaminen

  2. Tutkimukset

  3. Diagnoosi ja hoito

  4. Seuranta

Päivitet­ty 5/2022

Löysitkö hoito- ja palveluketjus­ta etsimäsi tiedon?

Kiva kun pid­it artikke­lis­tamme!

Olemme pahoil­lamme, että tästä artikke­lista ei ollut sin­ulle hyö­tyä.