Uniapnea-asiakkaan hoito- ja palveluketju

Hoito- ja palveluketju on kuvaus aikuisen uniap­nea-asi­akkaan hoitopo­lus­ta Siun soten alueel­la pois lukien Liek­san ja Nurmek­sen ter­veysase­mat. Suurin osa uniap­nea-asi­akkaista hoide­taan peruster­vey­den­huol­los­sa maakun­nan eri ter­veysasemil­la

Hoitoketju­työssä on myös yhteenso­vitet­tu julkisen ja yksi­tyisen ter­vey­den­huol­lon hoitokäytän­töjä uni­tutkimuk­seen ohjau­tu­misen ja jatko­hoidon osalta.

Kuvauk­ses­sa on omat osiot ammat­ti­laiselle ja asi­akkaalle. Ammat­tikul­jet­ta­jat on hoitoketjus­sa huomioitu erik­seen.

Hoito- ja palveluketjun tavoit­teena on, että uni­tutkimuk­seen lähetet­tävä on lääkärin­vas­taan­otol­la tutkit­tu sovi­t­ul­la taval­la ennen uni­tutkimuk­seen lähet­tämistä. 

  1. Oireet

  2. Tutkimukset

  3. Hoito

  4. Seuranta

Ajoterveys ja ammattikuljettajat

  1. Epäily uniapneasta

  2. Ajokiellon määrääminen

  3. Hoito

  4. Seuranta

Päivitet­ty 2/2022

Löysitkö hoito- ja palveluketjus­ta etsimäsi tiedon?

Kiva kun pid­it artikke­lis­tamme!

Olemme pahoil­lamme, että tästä artikke­lista ei ollut sin­ulle hyö­tyä.