Saavutettavuusseloste

Tämä saavutet­tavu­us­seloste kos­kee Siun sote – Pohjois-Kar­jalan sosi­aali-ja ter­veyspalvelu­jen kun­tay­htymän palvelua palveluketjut.siunsote.fi. Palvelua kos­kee laki dig­i­taal­is­ten palvelu­jen tar­joamis­es­ta, jos­sa edel­lytetään, että julk­isten verkkopalvelu­jen on olta­va saavutet­tavia.

Palvelu palveluketjut.siunsote.fi on julka­istu 9.3.2022 ja tämä seloste on laa­dit­tu 7.3.2022.

Palvelun saavutet­tavu­u­den olemme arvioi­neet itse yhdessä palvelun teknisen toimit­ta­jan Mei­ta – Mei­dän IT ja talous Oy:n kanssa. 

Vaatimustenmukaisuus

Palvelu täyt­tää kaik­ki kri­it­tiset saavutet­tavu­us­vaa­timuk­set.

Palaute

Huo­m­a­sitko saavutet­tavu­us­pu­ut­teen palvelus­samme? Ker­ro se meille ja teemme parhaamme puut­teen kor­jaamisek­si.

Palautet­ta, kysymyk­siä ja paran­nuse­hdo­tuk­sia voit lähet­tää sähkö­pos­titse osoit­teeseen alueellisethoitoketjut(at)siunsote.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huo­maat sivus­tol­la saavutet­tavu­u­songelmia, anna ensin palautet­ta meille eli sivus­ton ylläpitäjälle. Vas­tauk­ses­sa voi men­nä 14 päivää.

Jos et ole tyy­tyväi­nen saa­maasi vas­tauk­seen tai et saa vas­taus­ta lainkaan kah­den viikon aikana, voit tehdä ilmoituk­sen Etelä-Suomen alue­hallintovi­ras­toon. Etelä-Suomen alue­hallintovi­ras­ton sivul­la ker­ro­taan tarkasti, miten ilmoituk­sen voi tehdä ja miten asia käsitel­lään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen alue­hallintovi­ras­to
Saavutet­tavu­u­den valvon­nan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhe­lin­nu­mero vai­hde 0295 016 000

Löysitkö hoito- ja palveluketjus­ta etsimäsi tiedon?

Kiva kun pid­it artikke­lis­tamme!

Olemme pahoil­lamme, että tästä artikke­lista ei ollut sin­ulle hyö­tyä.