Päihteet raskausaikana ja vauvaperheessä hoito-ja palveluketju

Päi­h­teet raskau­saikana ja vau­vaper­heessä -hoito- ja palveluketju on kuvaus Pohjois-Kar­jalan hyv­in­voin­tialueen palveluista van­hem­mille, joiden päi­htei­den käyt­tö herät­tää huol­ta raskaus- tai pikku­lap­si­aikana. Hoito- ja palveluketjun tarkoi­tus on selkeyt­tää kohderyh­män sosi­aali- ja ter­veyspalvelu­jen palvelukokon­aisu­ut­ta ja palvelu­jen sisältöä, palvelui­hin hakeu­tu­mista sekä moni­alaista yhteistyötä. Asi­akkaan palveluketju muo­dos­tuu yksilöl­lisen tarpeen mukaises­ti useista osit­tain samanaikai­sista tai peräkkäi­sistä palveluista.

Tässä hoito- ja palveluketjus­sa päi­hde-ter­mil­lä tarkoite­taan kaikkia päi­htymis­tarkoituk­seen käytet­tävien ainei­den riskikäyt­töä (alko­holi, huumeet, impat­ta­vat aineet, sienet sekä lääk­keet) sekä keskush­er­mostoon vaikut­tavien lääkkei­den käyt­töä.

Raskau­den aikaisel­la päi­htei­den käytöl­lä on haitallisia vaiku­tuk­sia sik­iön kehi­tyk­seen sekä raskaana ole­van ja syn­tyvän lapsen ter­vey­teen ja hyv­in­voin­ti­in. Päi­htei­den käytön puheek­si ottamisel­la, varhaisel­la päi­htei­den käytön tun­nistamisel­la sekä oikea-aikaises­ti toimivil­la palveluil­la tue­taan raskaana ole­van päi­h­teet­tömyyt­tä sekä ehkäistään päi­htei­den käytön aiheut­tamia hait­to­ja.

  1. Raskauden aikaisen päihteiden käytön ennaltaehkäisy ja tunnistaminen

  2. Raskauden tunnistaminen ja palveluihin hakeutuminen

  3. Päihteiden käytön vaikutuksia raskauteen, kehittyvään lapseen ja vanhemmuuteen

  4. Raskaus

  5. Synnytys

  6. Vauvaperhe

  7. Omahoito

  8. Kriisitilanteet

Päivitet­ty XX/2023

Omia tieto­ja voit tarkastel­la Kanta.fi sivus­tol­la.

Asi­akkaan ja poti­laan oikeudet (siunsote.fi)

Löysitkö hoito- ja palveluketjus­ta etsimäsi tiedon?

Kiva kun pid­it artikke­lis­tamme!

Olemme pahoil­lamme, että tästä artikke­lista ei ollut sin­ulle hyö­tyä.