Lihavuuden (aikuisten) hoidon hoito- ja palveluketju

Hoito- ja palveluketju on kuvaus aikuisen lihavu­u­den hoitopo­lus­ta Siun soten alueel­la.

 • Lihavu­us on pitkäaikais­sairaus, jos­sa kehon ras­vaku­dok­sen määrä on liian suuri. Lihavu­u­den ehkäisyn ja hoidon tavoit­teena on estää lihavu­u­den pahen­e­m­i­nen, aut­taa poti­las­ta pain­on­hallinnas­sa, ehkäistä ja hoitaa lihavu­u­den aiheut­tamia sairauk­sia sekä paran­taa työ- ja toim­intakykyä ja elämän­laat­ua.
 • Ter­vey­den­huol­los­sa lihavu­ut­ta tulee ehkäistä ja hoitaa eri­tyisen akti­ivis­es­ti
  • henkilöil­lä, joil­la on lihavu­u­den lisäk­si liitän­näis­sairauk­sia tai niiden vaaratek­i­jöitä
  • henkilöil­lä, joil­la on vaikea lihavu­us (BMI ≥ 35 kg/m2)
  • naisil­la, jot­ka ovat lihavia ja suun­nit­tel­e­vat raskaut­ta tai ovat raskaana tai on vaikeuk­sia raskaak­si tulemises­sa
 • Lihavu­u­den hoito toteutetaan pääasi­as­sa peruster­vey­den­huol­los­sa (ter­veysasemil­la ja työter­veyshuol­los­sa). Erikois­sairaan­hoi­dos­sa voidaan hoitaa sairaal­loista lihavu­ut­ta (BMI yli 40) ja vaikeaa lihavu­ut­ta (BMI 35–40) sil­loin, kun siihen liit­tyy sairauk­sia, jois­sa lai­h­tu­mis­es­ta on hyö­tyä. Ellei kon­ser­vati­ivi­nen hoito ole tuot­tanut toiv­ot­tua tulosta, voidaan laa­tia lähete keskus­sairaalan lihavu­us­po­lik­linikalle (Sisä­tau­dit Endokri­nolo­gia) lihavu­u­den hoidonarvioon. 

Hoitoketjun tavoit­teena on yht­enäistää aikuis­ten lihavu­u­den­hoitoa Siun soten alueel­la.

 1. Ennaltaehkäisy

 2. Tunnistaminen

 3. Hoito ja seuranta

 4. Hoidon porrastus

Päivitet­ty 04/2024

Omia tieto­ja voit tarkastel­la Kanta.fi sivus­tol­la.

Ja asi­akkaan oikeuk­sista lisäti­eto­ja pääset siunsote.fi sivul­ta.

Löysitkö hoito- ja palveluketjus­ta etsimäsi tiedon?

Kiva kun pid­it artikke­lis­tamme!

Olemme pahoil­lamme, että tästä artikke­lista ei ollut sin­ulle hyö­tyä.